How to Reach Lixincun Clinic

How to reach Lixincun Clinic from Chizhou Jiuhuashan Airport

Travel Mode : Taxi ( 116.42 km / 75 mins)

    • via Taxi ( 116.42 km / approx 75 mins)