Route Distance Time
Singapore to Shimonoseki 3342.33 km 55 hours 42 mins
Coorparoo to Shimonoseki 5733.07 km 95 hours 33 mins
Sydney to Shimonoseki 6031.78 km 100 hours 31 mins
Utrecht to Shimonoseki 13731.74 km 228 hours 51 mins
Colchester to Shimonoseki 14192.38 km 236 hours 32 mins
Ayr to Shimonoseki 14665.66 km 244 hours 25 mins